เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย

ผู้เรียนสามารถอ่านและวิเคราะห์เรื่องราวทั้งจากบทร้อยแก้วได้ เข้าใจความหมาย จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียนอธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล มีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม สามารถสรุปองค์ความรู้และเชื่อมโยงหลักภาษาเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

main

Mind mapping


ความคิดรวบยอด (ความเข้าใจลึกซึ้ง)

(นักเรียนเข้าใจว่า) นิทานนานาชาติเป็นการนำเอาวรรณกรรมเรื่องสั้นของประเทศต่างๆ เช่นอินเดีย ฮินดู มองโกเลียและเปอร์เซียซึ่งเป็นวรรณกรรม อันทรงคุณค่า มุ่งให้เห็นความบันเทิงแทรกแนวคิด คติสอนใจ มีภาษาที่สละสลวยเรียบง่ายอ่านแล้วคล้อยตามและเข้าใจง่ายช่วยส่งเสริมจินตนาการ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีของแต่ละชนชาติ  มีความเชื่อที่หลากหลายและสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


เค้าโครงการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Quarter 
หน่วยการเรียนเรื่อง นิทานนานาชาติ


สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๑หน่วยการเรียนรู้
นิทานนานาชาติ 

สาระ/หลักภาษาไทย
ทบทวนความรู้
การคาดเดาเรื่อง
วรรณกรรม
./  อ่านออกเสียงคำ  ข้อความหรือ เรื่องสั้นๆได้อย่างถูกต้อง
./๒ อธิบายความหมายของชนิดของคำ 
 ./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับที่จะอ่าน
.๓/๔ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่จะอ่าน
ป๓/๙ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๓/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
./๓ เขียนบันทึกประจำวัน
./๖ มีมารยาทในการเขียน
./๑ เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๒ บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟังและดู
./๖ มีมารยาทในการฟัง  การดู   และการพูด
./๑ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของชนิดของคำ (ได้
./๔ เรียบเรียงคำชนิดของ นำมาแต่งประโยคง่ายๆ
./๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการฟังนิทาน
./๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวสิ่งที่ได้อ่าน
นักเรียนสามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล บอกเล่า อธิบายให้คนอื่นฟังได้ อ่านคำและเรื่องราวได้ จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ มีนิสัยรักการอ่าน สามารถอ่านและเขียนคาดเดาเรื่องจากชื่อเรื่อง มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม สามารถพิจารณาคุณค่าของวรรณกรรมได้
สัปดาห์ที่ ๒หน่วยการเรียนรู้
พระราชากับนายทึ่ม 

สาระ/หลักภาษาไทย
ทบทวนความรู้
ชนิดของคำ (คำกริยา  คำนาม 
คำสรรพนาม คำวิเศษณ์  คำอุทาน  คำบุพบท  คำสันธาน)
./  อ่านออกเสียงคำ  ข้อความหรือ เรื่องสั้นๆได้อย่างถูกต้อง
./๒ อธิบายความหมายของชนิดของคำ (คำกริยา 
คำนาม คำสรรพนาม 
คำวิเศษณ์  คำอุทาน 
 คำบุพบท  คำสันธาน)
 ./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับที่จะอ่าน
.๓/๔ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่จะอ่าน
./๕ สรุปความรู้ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน
./๙ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๓/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
./๕ เขียนแต่งประโยคแต่งเรื่องตามจินตนาการ
./๖ มีมารยาทในการเขียน
./๑ เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๒ บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟังและดู
./๖ มีมารยาทในการฟัง  การดู   และการพูด
./๑ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของชนิดของคำ (คำกริยา  คำนาม  
คำสรรพนาม คำวิเศษณ์  คำอุทาน  คำบุพบท  คำสันทาน)ได้
./๔ เรียบเรียงคำชนิดของ (คำกริยา 
คำนาม  
คำสรรพนาม 
คำวิเศษณ์ 
คำอุทาน 
คำบุพบท  คำสันทาน)นำมาแต่งประโยคง่ายๆ
./๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการฟังนิทาน
./๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวสิ่งที่ได้อ่าน
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและอธิบายความหมายชนิดของคำ (คำกริยา  คำนาม  คำสรรพนาม คำวิเศษณ์  คำอุทาน  คำบุพบท  คำสันทาน) และสามารถอธิบายความหมาย  ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน   ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน รวมทั้งสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวัน
สัปดาห์ที่ ๓หน่วยการเรียนรู้
นกฉลาด

สาระ/หลักภาษาไทย
มาตราตัวสะกดตรงมาตราไม่ตรงมาตรา
./  อ่านออกเสียงคำ  ข้อความที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดตรงและไม่ตรงมาตราหรือ เรื่องสั้นๆได้อย่างถูกต้อง
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับที่จะอ่าน
.๓/๔ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่จะอ่าน
./๕ สรุปความรู้ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน
./๙ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๓/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
./๓ เขียนบันทึกประจำวัน
./๕ เขียนแต่งประโยคแต่งเรื่องตามจินตนาการ
./๖ มีมารยาทในการเขียน
./๑ เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟังและดู
./๖ มีมารยาทในการฟัง  การดู   และการพูด
./๑ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดตรงและไม่ตรงมาตราได้
./๔ เรียบเรียงคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดตรงและไม่ตรงมาตราแต่งประโยคง่ายๆ
./
บอกข้อคิดที่ได้จากการฟังนิทาน
นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผลสามารถอ่านและเขียนมาตรตราตัวสะกดตรงและไม่ตรงมาตรา นำมาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
สร้างสรรค์
มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  สามารถฟังนิทาน เรื่องราวแล้วจับใจความสำคัญได้  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฟัง การอ่านนิทานไปใช้
ในชีวิตได้
สัปดาห์ที่ ๔หน่วยการเรียนรู้
มังกรชอบหัวเราะ

สาระ/หลักภาษาไทย
คำประวิสรรชนีย์ คำไม่ประวิสรรชนีย์
./  อ่านออกเสียงคำ  ข้อความที่สะกดด้วยคำประวิสรรชนีย์ และคำไม่ประวิสรรชนีย์หรือเรื่องสั้นๆได้อย่างถูกต้อง
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับที่จะอ่าน
.๓/๔ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่จะอ่าน
./๕ สรุปความรู้ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน
./๙ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๓/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
./๓ เขียนบันทึกประจำวัน
./๕ เขียนแต่งประโยคแต่งเรื่องตามจินตนาการ
./๖ มีมารยาทในการเขียน
./๑ เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟังและดู
./๖ มีมารยาทในการฟัง  การดู   และการพูด
./๑ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำประวิสรรชนีย์และคำไม่ประวิสรรชนีย์ได้
./๔ เรียบเรียงคำประวิสรรชนีย์และคำไม่ประวิสรรชนีย์แต่งประโยคง่ายๆ
./๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการฟังนิทาน
./๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานมังกรชอบหัวเราะ

นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผลสามารถอ่านและเขียนคำประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ได้
มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  สามารถฟังนิทาน เรื่องราวแล้วจับใจความสำคัญ วิเคราะห์เรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผลได้  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฟัง การอ่านนิทานไป
ใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
สัปดาห์ที่ ๕หน่วยการเรียนรู้
นางกบเดินทางไกล

สาระ/หลักภาษาไทย
คาดเดาเรื่องราว
สระคงรูป สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป
./๑ อ่านออกเสียงคำและข้อความที่สะกดด้วยสระคงรูป สระลดรูป สระเปลี่ยนรูปได้อย่างถูกต้อง
./๒ อธิบายความหมายของคำและข้อความที่สะกดด้วยสระคงรูป สระลดรูป สระเปลี่ยนรูปได้
./๔ ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
.๕ สรุปความรู้ข้อคิดจากนิทานเรื่อง นิทานนางกบเดินทางไกล
./๙ มีมารยาทในการอ่าน
./๑ เขียนคัดลายมือคำและข้อความที่สะกดด้วยสระคงรูป สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป
./๓ เขียนบันทึกประจำวัน
./๕ เขียนแต่งประโยคแต่งเรื่องตามจินตนาการ
./๖ มีมารยาทในการเขียน


./๑ เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๒ บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
./๔ พูดแสดงความคิดเห็นและอธิบายความหมายของคำและข้อความที่สะกดด้วยสระคงรูป สระลดรูป สระเปลี่ยนรูปได้
./๕ พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
./๖ มีมารยาทในการฟัง การดู  และการพูด
./๑ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำที่สะกดด้วยสระคงรูป สระลดรูป สระเปลี่ยนรูปได้
./๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการฟังนิทาน
./๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทาน นางกบเดินทางไกล


นักเรียนสามารถเขียนและอ่านออกเสียงคำและข้อความที่สะกดด้วยสระคงรูป สระลดรูป สระเปลี่ยนรูปได้อย่างถูกต้อง  อธิบายความหมายคำและข้อความที่อ่านได้ การตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน รวมทั้งสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักและเข้าใจหลักภาษาในเรื่อง สระคงรูป เปลี่ยนรูป ลดรูป สามารถนำมาแต่งประโยคเรื่องราวต่างๆได้  มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน เขียน
สัปดาห์ที่ ๖หน่วยการเรียนรู้
โรคเบื่อตัวเอง

สาระ/หลักภาษาไทย
คำควบกล้ำ
ควบแท้ ควบไม่แท้  
./  อ่านออกเสียงคำและข้อความที่สะกดด้วยคำควบกล้ำ
(ควบแท้ ควบไม่แท้ )หรือ เรื่องสั้นๆได้อย่างถูกต้อง
./  อธิบายความหมายของคำควบกล้ำ(ควบแท้ ควบไม่แท้ )
 ./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับที่จะอ่าน
.๓/๔ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่จะอ่าน
ป๓/๙ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๓/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
./๓ เขียนบันทึกประจำวัน
./๕ เขียนแต่งประโยคแต่งเรื่องตามจินตนาการ
./๖ มีมารยาทในการเขียน

./๑ เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๒ บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟังและดู
./๖ มีมารยาทในการฟัง  การดู   และการพูด
./๑ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของชนิดของคำ (คำกริยา  คำนาม 
คำสรรพนาม คำวิเศษณ์  คำอุทาน  คำบุพบท  คำสันทาน)ได้
./๔ เรียบเรียงคำที่สะกดด้วยคำควบกล้ำ (ควบแท้ ควบไม่แท้ )แต่งประโยคง่ายๆ
./๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการฟังนิทาน
./๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวสิ่งที่ได้อ่าน
นักเรียนสามารถเขียนและอ่านออกเสียงคำที่สะกดด้วยคำควบกล้ำ(ควบแท้ ควบไม่แท้ )
สามารถเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง  รวมทั้งตั้งคำถามและตอบคำถาม
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม  สามารถจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและเขียนสรุปย่อ
มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด   นำข้อคิดที่ได้จากการฟังนิทานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
สัปดาห์ที่ ๗หน่วยการเรียนรู้
ไดโนเสาร์ขาโก่ง

สาระ/หลักภาษาไทย
อักษรสามหมู่
./  อ่านออกเสียงคำและข้อความที่สะกดด้วยอักษรสามหมู่ หรือ เรื่องสั้นๆได้อย่างถูกต้อง
./๒ อธิบายความหมายของอักษรสามหมู่
 ./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับที่จะอ่าน
.๓/๔ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่จะอ่าน
ป๓/๙ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๓/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
./๓ เขียนบันทึกประจำวัน
./๕ เขียนแต่งประโยคแต่งเรื่องตามจินตนาการ
./๖ มีมารยาทในการเขียน
./๑ เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๒ บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟังและดู
./๖ มีมารยาทในการฟัง  การดู   และการพูด
./๑ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของอักษรสามหมู่ได้
./๔ เรียบเรียงคำที่สะกดด้วยอักษรสามหมู่) แต่งประโยคง่ายๆ
./๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการฟังนิทาน
./๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวสิ่งที่ได้อ่าน
นักเรียนสามารถเขียนและอ่านออกเสียงคำที่สะกดด้วยอักษรสามหมู่
สามารถเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง  รวมทั้งตั้งคำถามและตอบคำถาม
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม  สามารถจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและเขียนสรุปย่อ
มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด   นำข้อคิดที่ได้จากการฟังนิทานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

สัปดาห์ที่ ๘หน่วยการเรียนรู้
ขลุ่ยทอง

สาระ/หลักภาษาไทย
การผันอักษร
./  อ่านออกเสียงคำและข้อความที่สะกดด้วยอักษรสามหมู่หรือ เรื่องสั้นๆได้อย่างถูกต้อง
./๒ อธิบายความหมายอักษรสามหมู่
 ./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับที่จะอ่าน
.๓/๔ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่จะอ่าน
ป.๓/๕ สรุปความรู้ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน
ป๓/๙ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๓/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ป.๓/๒ เขียนบรรยายเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้อย่างชัดเจน
./๓ เขียนบันทึกประจำวัน
./๕ เขียนแต่งประโยคแต่งเรื่องตามจินตนาการ
./๖ มีมารยาทในการเขียน
./๑ เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๒ บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟังและดู
./๖ มีมารยาทในการฟัง  การดู   และการพูด
./๑ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของอักษรสามหมู่
./๒ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
./๔ เรียบเรียงคำเป็น คำตายและนำมาแต่งประโยคง่ายๆ
./๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการฟังนิทาน
./๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวสิ่งที่ได้อ่าน
นักเรียนสามารถเขียนและอ่านออกเสียงคำที่สะกดด้วยอักษรสามหมู่ได้ สามารถเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง  รวมทั้งตั้งคำถามและตอบคำถาม
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม  สามารถจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและเขียนสรุปย่อ
มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด   นำข้อคิดที่ได้จากการฟังนิทานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
สัปดาห์ที่ ๙หน่วยการเรียนรู้
ตัวโชค

สาระ/หลักภาษาไทย
การเขียนเรื่องย่อ
คำเป็น คำตาย
./  อ่านออกเสียงคำและข้อความที่สะกดด้วยคำเป็น คำตายหรือ เรื่องสั้นๆได้อย่างถูกต้อง
./๒ อธิบายความหมายของคำเป็น คำตาย
 ./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับที่จะอ่าน
.๓/๔ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่จะอ่าน
ป.๓/๕ สรุปความรู้ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน
ป๓/๙ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๓/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
./๓ เขียนบันทึกประจำวัน
./๕ เขียนแต่งประโยคแต่งเรื่องตามจินตนาการ
./๖ มีมารยาทในการเขียน
./๑ เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๒ บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟังและดู
./๖ มีมารยาทในการฟัง  การดู   และการพูด
./๑ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำเป็น คำตายได้
./๔ เรียบเรียงคำเป็น คำตายและนำมาแต่งประโยคง่ายๆ
./๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการฟังนิทาน
./๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวสิ่งที่ได้อ่าน
นักเรียนสามารถเขียนและอ่านออกเสียงคำที่สะกดด้วยคำเป็น คำตายและสามารถเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง  รวมทั้งตั้งคำถามและตอบคำถาม
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม  สามารถจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและเขียนสรุปย่อ
มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด   นำข้อคิดที่ได้จากการฟังนิทานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

สัปดาห์ที่ ๑๐หน่วยการเรียนรู้
เจ้าหนูอยากโต

สาระ/หลักภาษาไทย
การเขียนย่อความสรุปเรื่อง
./  อ่านออกเสียงคำและข้อความหรือ เรื่องสั้นๆได้อย่างถูกต้อง
./๒ อธิบายความหมายคำ
 ./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับที่จะอ่าน
.๓/๔ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่จะอ่าน
ป.๓/๕ สรุปความรู้ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน
ป๓/๙ มีมารยาทในการอ่าน 

ป.๓/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ป.๓/๒ เขียนบรรยายเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้อย่างชัดเจน
./๓ เขียนบันทึกประจำวัน
./๕ เขียนแต่งประโยคแต่งเรื่องตามจินตนาการ
./๖ มีมารยาทในการเขียน
./๑ เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๒ บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟังและดู
./๔ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๓/๕ พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
./๖ มีมารยาทในการฟัง  การดู   และการพูด
./๑ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
./๒ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
./๔ เรียบเรียงคำและนำมาแต่งประโยคง่ายๆ
./๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการฟังนิทาน
./๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวสิ่งที่ได้อ่าน
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงได้ อธิบายความหมายคำและข้อความที่อ่านได้ การตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน รวมทั้งสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักและเข้าใจหลักภาษาในเรื่อง การย่อความสรุปเรื่อง  สามารถย่อความสรุปเรื่องได้ถูกต้อง มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน เขียน

สัปดาห์ที่ ๑๑หน่วยการเรียนรู้
สรุปองค์ความรู้

สาระ/หลักภาษาไทย
ทบทวนความรู้
สรุปองค์ความรู้ใน Quarter 1
./  อ่านออกเสียงคำและข้อความหมู่หรือ เรื่องสั้นๆได้อย่างถูกต้อง
./๒ อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน
 ./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับที่จะอ่าน
.๓/๔ คาดคะเนเหตุ-
การณ์จากเรื่องที่จะอ่าน
ป.๓/๕ สรุปความรู้ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ป๓/๙ มีมารยาทในการอ่าน 
ป.๓/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ป.๓/๒ เขียนบรรยายเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้อย่างชัดเจน
./๓ เขียนบันทึกประจำวัน
./๕ เขียนแต่งประโยคแต่งเรื่องตามจินตนาการ
./๖ มีมารยาทในการเขียน
./๑ เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๒ บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู
./๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟังและดู
./๔ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๓/๕ พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
./๖ มีมารยาทในการฟัง  การดู   และการพูด
./๑ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
./๒ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
./๔ เรียบเรียงคำและนำมาแต่งประโยคง่ายๆ
./๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการฟังนิทาน
./๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวสิ่งที่ได้อ่าน
นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้ในเรื่องที่เรียนในQuarter 1 และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  สามารถสรุปใจความและสาระสำคัญของหนังสือที่อ่านและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งเข้าใจในหลักภาษาที่ได้เรียนทั้งQuarter 1 สามารถอธิบาย หลักภาษาที่ได้เรียนทั้ง Quarter 1ได้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น