เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย

ผู้เรียนสามารถอ่านและวิเคราะห์เรื่องราวทั้งจากบทร้อยแก้วได้ เข้าใจความหมาย จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียนอธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล มีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม สามารถสรุปองค์ความรู้และเชื่อมโยงหลักภาษาเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม

week11

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย

ภาคเรียนที่    Quarter 1   ปีการศึกษา ๒๕๕๘                                                                                                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สัปดาห์ที่  ๑๑  วันที่  ๒๐ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘                                                                                    เวลาเรียน ๕ คาบ  (๑ ชั่วโมง / คาบ
หน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์  : นิทานนานาชาติ 
.......................................................................................................................................................................................................................................................


หน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์ :     สรุปองค์ความรู้


สาระสำคัญ :                               คุณค่าของวรรณกรรม ช่วยสะท้อนแง่มุมหลากหลาย กระตุ้นจินตนาการ เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยง

Big  Question :                          นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการอ่านนิทานนานาชาติ และจะนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร
เป้าหมายย่อย :                      นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผลสามารถอ่านและเขียนสำนวน สุภาษิต คำพังเพย ใช้หลักภาษาได้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  สามารถฟังนิทาน เรื่องราวแล้วจับใจความสำคัญได้  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฟัง การอ่านนิทานไปใช้ในชีวิตได้Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome

จันทร์
-
ศุกร์
โจทย์
 สรุปองค์ความรู้

คำถาม:
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากวรรณกรรม และจะนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร?

เครื่องมือคิด :
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่าน
- Show and Share แผนภาพโครงเรื่องสรุปองค์ความรู้
- Brainstorm สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านวรรณกรรม
-Mind Mapping สรุปองค์ความรู้
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- แผนภาพความคิด
ขั้นนำ
ครูและนักเรียนสนทนาสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ตลอด Quarter ที่ผ่านมา

ขั้นสอน
ชง:
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้
และจะนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างไร
เชื่อม :
- นักเรียนช่วยกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมา จะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร ได้เรียนรู้อะไรจากการอ่านวรรณกรรม
- นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น ครูช่วยแนะนำตามความเหมาะสม
ใช้:
-นักเรียนแบ่งกลุ่มแสดงละครสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านวรรณกรรม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มซ้อมละครและนำเสนอให้ครูและเพื่อนชม

ขั้นสรุป
- นักเรียนทบทวนหลักภาษาที่เรียนใน Quarter นี้
- ครูและนักเรียนพูดคุยสรุปสิ่งที่เรียนในวันนี้
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าให้ตนเองและเห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง
- วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านนิทานและสิ่งที่จะนำไปปรับใช้กับตนเอง
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันตลอดQuarter ที่ผ่านมา

ชิ้นงาน
แผนภาพความคิด สรุปองค์ความรู้
ความรู้
ทบทวนหลักภาษา ที่ได้จากการอ่านนิทานและจากการศึกษาค้นคว้า
ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบผลงานแผนภาพโครงเรื่อง แง่มุมใหม่ที่ได้จาการอ่าน
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อนๆ
- เขียนสรุปองค์ความรู้
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างเรื่องที่อ่าน กับตนเองและสรรพสิ่ง


ตัวอย่างชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ ได้ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาทั้ง Quarter นี้ โดยครูและพี่ๆ ทบทวนความรู้ ข้อคิดต่างๆ ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมทั้งเก้าเรื่องที่ได้อ่าน และทบทวนหลักภาษา หลังจากนั้นพี่ๆ เขียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนภาษาไทยและซ้อมละครสรุปองค์ความรู้ใน Quarter 1

    ตอบลบ