เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย

ผู้เรียนสามารถอ่านและวิเคราะห์เรื่องราวทั้งจากบทร้อยแก้วได้ เข้าใจความหมาย จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียนอธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล มีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม สามารถสรุปองค์ความรู้และเชื่อมโยงหลักภาษาเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม

week6

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย

ภาคเรียนที่    Quarter 1   ปีการศึกษา ๒๕๕๘                                                                                                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สัปดาห์ที่    วันที่  ๑๕ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘                                                                                         เวลาเรียน ๕ คาบ  (๑ ชั่วโมง / คาบ
หน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์  : นิทานนานาชาติ 
.......................................................................................................................................................................................................................................................


หน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์ :     นางกบเดินทางไกล


สาระสำคัญ :                                  ทุกคนล้วนมีความสามารถไม่เหมือนกัน บางคนคิดเก่ง บางคนมีกำลังเยอะ หลายคนเลือกที่จะเก็บเป็นความภาคภูมิใจ แต่บางคนเลือกที่จะโอ้อวดซึ่งบางครั้งอาจทำให้เป็นอันตรายกับตนเองได้

Big Question :                           เราจะทำอย่างไรให้ความสามารถที่เรามีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เพราะเหตุใดจึงทำเช่นนั้นเป้าหมายย่อย :                      นักเรียนสามารถเขียนและอ่านออกเสียงคำและข้อความที่สะกดด้วยสระคงรูป สระลดรูป สระเปลี่ยนรูปได้อย่างถูกต้อง อธิบายความหมายคำและข้อความที่อ่านได้ การตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน รวมทั้งสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักและเข้าใจหลักภาษาในเรื่อง สระคงรูป เปลี่ยนรูป ลดรูป สามารถนำมาแต่งประโยคเรื่องราวต่างๆได้ มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน เขียนDay (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome

จันทร์
โจทย์
 นางกบเดินทางไกล

คำถาม :
นักเรียนจะใช้ความสามารถที่มีให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง?
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- Show and Share
 แผนภาพโครงเรื่อง
- Wall Thinking ผลงานแผนภาพโครงเรื่อง
- พฤติกรรมสมอง จากการอ่านนิทาน และสรุปนิทานที่อ่าน
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
นิทานนางกบเดินทางไกล
ขั้นนำ
ครูและนักเรียนสนทนา ทักทาย
ขั้นสอน
ชง:
นักเรียนอ่านเรื่องโดยการอ่านออกเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่องพร้อมกัน และอ่านทีละคน)
เชื่อม:
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง ดังนี้
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนช่วยกันสรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริงนักเรียนจะสามารถนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร
ประเมินค่า:นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : ให้นักเรียนเขียนสรุปเรื่องลำดับเหตุการณ์ของเรื่องโดยออกแบบภาพประกอบและแต่งตอนจบใหม่ (ลงสมุดบันทึก)
ใช้:
  นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านนิทาน เป็นแผนภาพโครงเรื่อง
ขั้นสรุป   
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือก แยกแยะอย่างมีวิจารณญาณ
วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านนิทาน
นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ชิ้นงาน
เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่าน
ความรู้
- อ่านวรรณกรรมและสามารถอธิบายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสาระสำคัญของเรื่องที่ต้องการสื่อสาร
-   ลำดับเรื่องราวและใจความสำคัญของเรื่องได้
ทักษะ
คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบผลงานแผนภาพโครงเรื่อง แง่มุมใหม่ที่ได้จากการอ่าน 
สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
ทำงานร่วมกับผู้อื่น
อ่านออกเสียง การอ่านในใจ
- เขียนสรุปองค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
-เป็นนักอ่าน รักการอ่าน

Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome

อังคาร
โจทย์
 เขียนตามคำบอก

คำถาม :
คำศัพท์สำคัญต่อการสื่อสารอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ในเรื่องที่อ่านและคำศัพท์พื้นฐาน ป.3
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและการเขียนการอ่านสะกดคำ
- Show and Share คำศัพท์ใหม่ และความหมายของคำศัพท์
- Round Robin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์
บรรยากาศ/สื่อ :
ห้องเรียน
ขั้นนำ  
ครูและนักเรียนสนทนา ทักทาย
ขั้นสอน
ชง :
-นักเรียนเขียนตามคำบอก (๑๕ คำ) จากหนังสือนิทานที่อ่าน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “คำดังกล่าวมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
เชื่อม :
นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการเขียน ความหมาย และการนำไปใช้
ใช้ :
นักเรียนนำคำศัพท์มาแต่งประโยคสร้างสรรค์ ๕-๑๐ คำ
ขั้นสรุป
 นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเองเข้าใจให้เพื่อนๆฟัง ครูและเพื่อนๆแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ภาระงาน
-เขียนคำศัพท์ตามคำบอก วิเคราะห์ความหมายของคำ
วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านนิทาน
นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ชิ้นงาน
แต่งประโยคสร้างสรรค์
ความรู้
การเขียนการอ่านสะกดคำ การเขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์
ทักษะ
คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบเรื่องตามจินตนาการจากคำศัพท์ใหม่
สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- เขียนแต่งประโยค เขียนแต่งเรื่อง เขียนแจกลูกคำ เขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
พุธ
โจทย์
 สระลดรูป  สระเปลี่ยนรูปและ สระเปลี่ยนรูป

คำถาม :
คำศัพท์สำคัญต่อการสื่อสารอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ที่เสนอแนะร่วมกัน
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและการเขียนการอ่านสะกดคำ
- Show and Share คำศัพท์ใหม่ และความหมายของคำศัพท์
- Round Robin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์และสระในรูปต่างๆ
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
ขั้นนำ  
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมวันที่ผ่านมา
ขั้นสอน
ชง :
- ครูเขียนคำศัพท์บนกระดาน (กางเกง  ดินดำ  ปีนเป็ด เจ็บ เห็ด แข็ง จับ พบ ศพ  กบ  รบ )
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “คำดังกล่าวมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
เชื่อม :
- รูปสระแต่ละประเภทมีความหมายอย่างไร ตัวอย่างของคำที่อยู่ในรูปสระเหล่านั้นคือคำใดบ้าง
นักเรียนแบ่งกลุ่มออกค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ใช้ :
นักเรียนนำข้อมูลที่ได้เขียนสรุปลงในสมุดตามความเข้าใจของตนเอง
ขั้นสรุป
 นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเองเข้าใจให้เพื่อนๆฟัง ครูและเพื่อนๆแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ภาระงาน
วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคำและสระในรูปต่างๆ
นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ชิ้นงาน
เรื่องสร้างสรรค์
ความรู้
การเขียนการอ่านสะกดคำ การแยกสระแบบต่างๆ การเขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์
ทักษะ
คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบเรื่องตามจินตนาการจากคำศัพท์ใหม่
สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- เขียนแต่งประโยค เขียนแต่งเรื่อง เขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome


พฤหัสบดี
โจทย์
 สระลดรูป  สระเปลี่ยนรูปและ สระเปลี่ยนรูป

คำถาม :
นักเรียนรู้จักคำใดบ้างที่เป็น สระคงรูป สระลดรูป และ สระเปลี่ยนรูป?
เครื่องมือคิด :
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับการเขียนแต่งเรื่องจากคำที่มีสระคงรูป สระลดรูป และ สระเปลี่ยนรูป
- Show and Share ผลงานแต่งเรื่องจากคำที่มีสระคงรูป สระลดรูป และสระเปลี่ยนรูป
- Wall Thinking ผลงานแต่งเรื่องสร้างสรรค์
- Round Robin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการแต่งเรื่องสร้างสรรค์จากคำที่มีสระคงรูป สระลดรูป และสระเปลี่ยนรูป
บรรยากาศ/สื่อ :
-   ห้องเรียน
-   บัตรคำศัพท์
ขั้นนำ  
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมเมื่อวาน
ขั้นสอน
ชง :
 นักเรียนทุกคนช่วยกันเล่าเรื่องราวจากคำศัพท์สระลดรูป  สระเปลี่ยนรูปและ สระเปลี่ยนรูป
เชื่อม :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างจากเรื่องราวที่ได้อ่าน ”
-  นักเรียนร่วมคิดวิเคราะห์ลักษณะของตัวละครและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวที่ได้อ่าน ถามตอบ เล่าเรื่องและบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
- ครูแจกบัตรคำศัพท์ต่างๆ นักเรียนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์สระรูปต่างๆ จัดหมวดหมู่

ใช้ :
นักเรียนเขียนสรุปเรื่องราวที่อ่านในรูปแบบ 
Mind Mapping
ขั้นสรุป   
 นักเรียน Show & Share นำเสนอแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเองเข้าใจให้เพื่อนๆฟัง ครูและเพื่อนๆแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ภาระงาน
-ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์
นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ชิ้นงาน
เรื่องแต่งจากคำที่มีสระคงรูป สระลดรูป และ
สระเปลี่ยนรูป
ความรู้
คำที่มีสระคงรูป สระลดรูป และ
สระเปลี่ยนรูป
ทักษะ
คิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาระหว่างการทำงาน
สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
ทำงานร่วมกับผู้อื่น
- เขียนแต่งเรื่อง สร้างสรรค์
-เขียนสรุปองค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome


ศุกร์
โจทย์
 สระลดรูป  สระเปลี่ยนรูปและ สระเปลี่ยนรูป

คำถาม :
นักเรียนรู้จักคำใดบ้างที่เป็น สระคงรูป สระลดรูป และ สระเปลี่ยนรูป
เครื่องมือคิด :
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับการเขียนแต่งเรื่องจากคำที่มีสระคงรูป สระลดรูป และ สระเปลี่ยนรูป
- Show and Share ผลงานแต่งเรื่องจากคำที่มีสระคงรูป สระลดรูป และสระเปลี่ยนรูป
- Wall Thinking ผลงานแต่งเรื่องสร้างสรรค์
- Round Robin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการแต่งเรื่องสร้างสรรค์จากคำที่มีสระคงรูป สระลดรูป และสระเปลี่ยนรูป
บรรยากาศ/สื่อ :
ห้องเรียน
ขั้นนำ
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์
ขั้นสอน
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม  “จากกิจกรรมที่ผ่านมานักเรียนมีคำถามและข้อสงสัยอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องสระคงรูป สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป ”
เชื่อม :
 ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนข้อสงสัย คำถาม เกี่ยวกับเรื่องสระคงรูป สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป
ใช้ :
นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น  Mind Mapping  ชาร์ตความรู้  การ์ตูนช่อง  เป็นต้น
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการเขียนคำสระคงรูป สระลดรูป และ
สระเปลี่ยนรูป
วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับ
นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ชิ้นงาน
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตามความสนใจ (วาดภาพ นิทาน ความเรียง การ์ตูนช่องฯลฯ)
ความรู้
นักเรียนสามารถเขียนและอ่านออกเสียงคำและข้อความที่สะกดด้วยสระคงรูป สระลดรูป สระเปลี่ยนรูปได้อย่างถูกต้อง  อธิบายความหมายคำและข้อความที่อ่านได้ การตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน รวมทั้งสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักและเข้าใจหลักภาษาในเรื่อง สระคงรูป เปลี่ยนรูป ลดรูป สามารถนำมาแต่งประโยคเรื่องราวต่างๆได้  มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน เขียน
ทักษะ
คิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาระหว่างการทำงาน
สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
ทำงานร่วมกับผู้อื่น
- เขียนแต่งเรื่อง สร้างสรรค์
-เขียนสรุปองค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- เห็นอกเห็นใจผู้อื่น


กิจกรรม   ชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ ๖ พี่ป.3 อ่านนิทานนางกบเดินทางไกล เมื่อทุกคนอ่านจบ พี่ๆ ได้เล่าเรื่องต่อกันรอบวงกลมจนจบเรื่อง จากนั้นครูตั้งคำถามกับพี่ๆ จากนิทานเรื่องนี้ คิดว่าตัวละครแต่ละตัวเป็นอย่างไรบ้าง พี่เจมส์ “นางกบอวดฉลาดครับครู”
  วันอังคารพี่ๆ เขียนตามคำบอก อ่านคำศัพท์และช่วยกันตีความหมายของคำ
  วันพุธ ครูนำคำศัพท์เขียนบนกระดาน พร้อมให้พี่ๆ อ่าน และตั้งคำถามกระตุ้นการคิด คำเหล่านี้เหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง เช่น โต๊ะ ตก พี่ๆ ช่วยกันตอบคำถามว่าเป็นสระเปลี่ยนรูป จากนั้นครูเขียนสระลดรูป และคงรูป พี่ๆ ช่วยกันคิดคำศัพท์เพิ่มเติม และพี่ๆ เขียนสระคงรูป ลดรูป และเปลี่ยนรูป ในสมุดของตนเอง
  วันพฤหัสบดี ครูและพี่ๆ เล่นเกมสระคงรูป ลดรูป และเปลี่ยนรูป โดยใครที่มีชื่อตามที่ครูเรียกจะลุกขึ้น จากนั้นพี่ๆ นำชื่อจริงและชื่อเล่นของตนเองมาเขียนเป็นสระรูปต่างๆ พร้อมนำชื่อเพื่อนอีกสองคนมาทำด้วย
  วันศุกร์ พี่ๆ ทบทวนความรู้ของตนเองที่ได้เรียนมาทั้งสัปดาห์และสรุปตามความเข้าใจของตนเอง

  ตอบลบ